مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل صندوق بازنشستگی شرکت مس