خلاصه عملکرد ما

1)_ نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها


 

 

2)_ ترکیب سرمایه گذاری ها  

شرکتهای فرعی: منظور تمامی شرکتهایی است که میزان سهم مجموعه صندوق بازنشستگی مس در این شرکتها بنحوی است که اعمال کنترل مالی و مدیریتی از جانب صندوق یا هلدینگ های تابعه آن وجود دارد.

شرکتهای وابسته: منظور سهام شرکت هایی است که سهام مجموعه صندوق بازنشستگی مس در این شرکتها بشکلی است که حداکثر 1 یا 2 کرسی هیأت مدیره از جانب صندوق باز نشستگی در این شرکتها وجود دارد و هیچ گونه قدرت اعمال کنترل مالی و مدیریتی از جانب صندوق در این شرکت ها وجود ندارد.